Logo Urzędu Miasta Pakość

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

Ocena 0/5

27 czerwca br. odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Pakości, podczas której burmistrz Michał Siembab otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. 

Na wstępie swojego wystąpienia burmistrz Michał Siembab podsumował dotychczasowe wyniki wyborów sołeckich. Poinformował również o wynikach kontroli, jakie w ostatnich miesiącach prowadzone były przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Miejskim w Pakości oraz Przedsiębiorstwie Usług Gminnych w Pakości.

- Od początku roku kontrolował nas NIK, w dwóch różnych aspektach. W Urzędzie Miejskim zwracano szczególną uwagę na niewłaściwie prowadzony nadzór właścicielski nad Przedsiębiorstwem Usług Gminnych, a w Przedsiębiorstwie Usług Gminnych na kwestię związaną z gospodarką odpadami. Raport o licznych nieprawidłowościach, które miały miejsce w Przedsiębiorstwie Usług Gminnych był naprawdę miażdżący - powiedział burmistrz. Oba raporty są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

W dalszej części wystąpienia burmistrz poinformował, iż obecny prezes Przedsiębiorstwa Usług Gminnych złożył wypowiedzenie, a w dniu dzisiejszym został ogłoszony nabór na to stanowisko. Zaznaczył, iż pomimo trudnej sytuacji w Przedsiębiorstwie Usług Gminnych w Pakości wraz z nowo powołaną Radą Nadzorczą zrobią wszystko by uratować przedsiębiorstwo i pracujących tam ludzi. Burmistrz przedstawił także koncepcję funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Pakości. Na dniach zostanie powołana osoba na stanowisko zastępcy burmistrza Pakości, której głównym punktem pracy będzie skupienie się nad kwestiami związanymi z opieką społeczną oraz promocję Gminy. Wzmocniony zostanie obszar inwestycji i rolnictwa. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na tej samej sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium, Rada Miejska ma obowiązek pochylić się nad raportem o stanie gminy, co też uczyniono. Radni Rady Miejskiej jednogłośnie udzielili burmistrzowi Pakości absolutorium, po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu nadzorującego tj.  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok przedstawioną przez skarbnika Sławomira Majchrzaka oraz pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej. 

Po podjęciu uchwały absolutoryjnej burmistrz podziękował skarbnikowi gminy Sławomirowi Majchrzakowi za sumienny nadzór nad finansami gminy, natomiast skarbnik podziękował pracownikom Urzędu Miejskiego w Pakości za współpracę, wyrażając nadzieję że ta współpraca w dalszym ciągu będzie na tak samo dobrym poziomie jak dotychczas.

Zachęcając mieszkańców Gminy do stosowania rozwiązań proekologicznych, Rada Miejska w Pakości poprzez przyjęcie uchwały umożliwia przyznanie dotacji celowych. Dotychczas obowiązującą uchwałę zaktualizowano i doprecyzowano warunki udzielania dotacji celowej. 

Ponadto, podczas sesji Radni podjęli uchwały: 
-w sprawie dopłaty dla jednej z taryfowych grup odbiorców usług,
-w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Pakość do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w tym Stowarzyszeniu,
-w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pakość,
-w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2027, 
-w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 r.

Radni zapoznali się również z informacją na temat działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości oraz oceną zasobów pomocy społecznej dla Gminy Pakość za rok 2023, a także raportem z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pakość w 2023 roku

 

Galeria zdjęć

III sesja Rady Miejskiej w Pakości (1) III sesja Rady Miejskiej w Pakości (2) III sesja Rady Miejskiej w Pakości (3) III sesja Rady Miejskiej w Pakości (4) III sesja Rady Miejskiej w Pakości (5) III sesja Rady Miejskiej w Pakości (6) III sesja Rady Miejskiej w Pakości (7) III sesja Rady Miejskiej w Pakości (8) III sesja Rady Miejskiej w Pakości (9) III sesja Rady Miejskiej w Pakości (10) III sesja Rady Miejskiej w Pakości (11) III sesja Rady Miejskiej w Pakości (12) III sesja Rady Miejskiej w Pakości (13)
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności