Logo Urzędu Miasta Pakość
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Pakości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.pakosc.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2024-03-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Rygielska, s.rygielska@pakosc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 525666087. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków:

Schody wejściowe od strony ulicy Rynek nie są oznaczone kontrastowo, drzwi wejściowe od ulicy Rynek nie są oznaczone kontrastowo, wej­ście od ulicy Bar­ciń­skiej nie jest oznaczone kontrastowo, znaj­duje się na poziomie gruntu umoż­liwiając dostęp dla osób z nie­peł­nospraw­no­ścią ruchową gdzie można skorzystać ze schodołazu gąsięnicowego, przy pomocy którego mogą dostać się do głów­nego holu osoby poruszające się na wózku inwalidz­kim o łącz­nej wadze do 120 kg

Dostosowanie korytarzy:

W budynku brakuje oznaczeń numeru piętra na poszczególnych kondygnacjach. Dla osób z nie­peł­nospraw­no­ścią ruchową dostępny jest tylko korytarz w holu głów­nym oraz wej­ście na poziomie gruntu od ul. Barciń­skiej. Toa­leta dla osób nie­peł­nospraw­nych znaj­duje się na par­terze, na poziomie holu głównego

Dostosowanie schodów:

Schody w budynku na każdej kondygnacji są oznaczone kontrastowo

Dostosowanie wind:

w budynku nie ma windy

Dostosowanie pochylni:

w budynku nie ma pochylni

Dostęp­ność pochylni:

w budynku nie ma pochylni

Dostęp­ność pętli indukcyjnych:

1 szt.

Dostosowanie par­kin­gów:

par­king Urzędu od ul. Bar­ciń­skiej posiada wyznaczone miej­sce par­kin­gowe do osób z niepełnosprawnością, ist­nieje moż­liwość wykorzystania samo­chodu 9 osobowego przy­stosowanego do prze­wozu osób nie­peł­nospraw­nych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim

Prawo wstępu z psem asystującym:

do budynku i wszyst­kich jego pomiesz­czeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostęp­ność tłumacza migowego:

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co naj­mniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kon­tak­tując się z Koor­dynatorem ds. dostęp­no­ści na adres e-​mail: um@pakosc.pl lub telefonicz­nie 525665024

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848