Logo Urzędu Miasta Pakość
Powróć do: Dla Mieszkańca

Ochrona zwierząt

PSY DO ADOPCJI

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PAKOŚĆ
Uchwała nr XVIII/163/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość, określa, następujące wymagania w zakresie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku:

  1. Zapewnienie dozoru nad utrzymywanymi zwierzętami domowymi,
  2. Zabezpieczenie nieruchomości, na której przebywa zwierzę domowe, w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się poza granice nieruchomości, na tereny przeznaczone do wspólnego użytku,
  3.  Sprawowanie pełnej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia na terenach przeznaczonych do użytku wspólnego,
  4. Niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń stałych pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku i umieszczenie ich w pojemnikach przeznaczonych do ich zbierania lub w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie. Zwierzę można zostawić bez nadzoru człowieka wyłącznie na terenie należycie ogrodzonym i w pomieszczeniu zamkniętym.

Kary:
- za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia – do 1000 złotych grzywny albo kara nagany (art. 77 k. w.),
- za zniszczenie mienia przez psa – odpowiedzialność karna uzależniona jest od wartości wyrządzonej szkody (art. 431 k.c.),
- za brak reakcji właściciela na głośne, uporczywe nocne szczekanie, które uniemożliwia spoczynek nocny – kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 51 k. w.) 
- za nieuprzątnięcie odchodów psa – kara grzywny do 500 zł (art. 145 k. w. oraz art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
- drażnienie lub płoszenie doprowadzające zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne – kara grzywny do 1000 zł albo kara nagany (art. 78 k. w.),
- za znęcanie się nad zwierzętami – do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku znęcania się ze szczególnym okrucieństwem do 5 lat (art. 35 ustawy o ochronie zwierząt),
- za puszczanie luzem psa w lesie, poza czynnościami związanymi z polowaniem – kara grzywny albo nagany (art. 166 k.w.).