Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru wstępnych wniosków o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Ocena 0/5

Ogłoszenie w sprawie naboru wstępnych wniosków o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.  w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RM-06111-230-22).

W związku z Ogłoszeniami nr 1/2022, 1/2023, 2/2023 o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Programem, Gmina Pakość ogłasza nabór zgłoszeń o dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania
  Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Pakość może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy      z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy, m.in. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.
 2. W przypadku otrzymania przez Gminę Pakość dofinansowania w ramach ww. Programu na realizację konkretnego zadania Dotowanemu tego zadania zostanie udzielona dotacja celowa.
 3. Dotacja będzie mogła być przyznana właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych, posiadającym tytuł prawny do zabytku.
 4. Zasady składania zgłoszeń o dofinansowanie: 
  1.    Zgłoszenie o dofinansowanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pakości, ul. Rynek 4, w terminie do dnia 24 marca 2023 r. do godz. 14.00;
  2.    Zgłoszenia o dofinansowanie należy składać na wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia;
  3.    Wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego. Dotowany musi zapewnić nie mniej niż 2% wkładu własnego. Gdy wartość ostateczna zadania inwestycyjnego będzie wyższa niż jej wartość przewidywana we wniosku o dofinansowanie z Programu, Dotowany jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny;
  4.    Wnioskodawca, może złożyć maksymalnie jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekracza kwoty 3 500 000,00 zł.;
  5.    Zgłoszenia o dofinansowanie mogą dotyczyć tylko tych zadań, dla których na dzień złożenia przez Gminę Pakość wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców;
  6.    O zachowaniu terminu decyduje data złożenia zgłoszenia o dofinansowanie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pakości;
  7.    Zgłoszenie o dofinansowanie powinno być wypełnione czytelnym pismem lub na komputerze;
  8.    Zgłoszenie o dofinansowanie musi być opieczętowane i podpisane przez osobę/osoby, która/e jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
 5. Zasady wyboru zgłoszeń do dofinansowania:
  1.    Wyboru wniosków o dofinansowanie dokonuje Komisja powołana przez Burmistrza Pakości;
  2.    Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie;
  3.    Złożenie zgłoszenia o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
  4.    Gmina Pakość może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji, w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Programu.
 6. Termin i warunki realizacji zadania:
  1.    Udzielenie dotacji i podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę Pakość promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację;
  2.    Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Pakość.
 7. Rozstrzygnięcie naboru wniosków:
  Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Pakości.
 8. Burmistrz Pakości zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.
 9. Postanowienia końcowe:
  1.    Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 24 marca 2023 r. nie będą rozpatrywane.

WAŻNE! Przed przekazaniem zgłoszenia należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce „Dokumenty” https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978

UWAGA – złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne ze złożeniem przez Gminę Pakość wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego. Kryterium wyboru jest kolejność kompletnych zgłoszeń (wypełniony formularz + oświadczenia + tytuł prawny), jednakże ostateczny wybór inwestycji włączonych do programu, nastąpi po analizie zebranych kwestionariuszy.

Jednocześnie informujemy, że oprócz kryterium kolejności zgłoszeń premiowane będą prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do złożenia przez Beneficjenta wniosków pierwszeństwo mają zabytki będące obiektami ogólnodostępnymi lub obiekty pełniące funkcje społeczno-użyteczne.

Pliki do pobrania:

Treść ogłoszenia
Format: pdf, 105.84 kB
Wzór wniosku, RODO, Oświadczenie
Format: pdf, 236.97 kB
Wzór wniosku, RODO, Oświadczenie - edytowalne
Format: doc, 378.5 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.